מדיניות פרטיות - TheWorker

מדיניות פרטיות


הנהלת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת http://www.theworker.co.il ; http://www.theworker.co.il וכתובות נוספות או חלופיות, כפי שתהיינה מעת לעת (להלן: "TheWorker"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה ב-TheWorker. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת הנהלת TheWorker במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים ב-TheWorker, או שנאסף על-ידה בעת השימוש ב-TheWorker.


מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.


מסירת פרטים לאתר

אינך חייב למסור פרטים מזהים על מנת להשתמש בשירותים ב-TheWorker. אין מניעה שתמסור פרטים אישיים שלך לפרסום באתר, אולם אם עשית זאת, עליך לקחת בחשבון שהפרטים יהיו זמינים לצפייה על ידי משתמשי האתר.

אינך רשאי למסור לפרסום באתר פרטים אישיים ופרטים מזהים או מאפיינים של אחרים, כדוגמת תפקיד בעבודה.

תוכל כמובן למסור גם להנהלת TheWorker פרטים אישיים שלך לדוגמה בעת פנייתך אלינו בקישורית "צור קשר". השימוש בפרטיך ייעשה בהתאם למדיניות זו.


אם מסרת פרטים אישיים שלך, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אמנם אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של פנייתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך.


כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו להנהלת TheWorker, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו.


מסירת תכנים לפרסום

הנהלת TheWorker מאפשרת לך להזין לאתר תכנים, כדוגמת דרוג מעסיקים ובקורת עליהם, יתרונות וחסרונות של מעסיקים, שמות מעסיקים, לרבות נתונים בסיסיים עליהם, תלונות והצעות לשיפור שיטת הדרוג ב-TheWorker וכו'. הנך מסכים ומאשר לפרסם תכנים אלה ב-TheWorker ובאמצעי תקשורת נוספים או להשתמש במידע לשם ייעול השירות בהנהלת TheWorker וטיפול בתלונות. כל זאת, לפי ראות עיניה של הנהלת TheWorker ובכלל זה אתה מסכים שהנהלת TheWorker תפרסם או תשתמש בכל פרט אישי המשולב במידע שהזנת.


בנוסף, במסירת התכנים לפרסום הנך מצהיר כי אינך פוגע בפרטיותו של כל אדם אחר.

מידע שנאסף במהלך השימוש ב-
TheWorker

בעת השימוש שלך ב-TheWorker, תאסוף הנהלת TheWorker מידע-על ('Meta data'), לרבות פרטים על התוכן שיצרת, על מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בנוסף, הנהלת TheWorker רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש ב-TheWorker, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך ב-TheWorker.


השימוש במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך ב-TheWorker, ייעשה רק בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ב-TheWorker;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים ב-TheWorker, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים ב-TheWorker וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת TheWorker לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים ב-TheWorker להעדפותיך;
 • ליצירת הקשר אתך כשהנהלת TheWorker סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של TheWorker;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של TheWorker.מסירת מידע לצד שלישי

הנהלת TheWorker לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך ב-TheWorker אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי TheWorker;
 • אם תפר את תנאי השימוש ב-TheWorker, או אם תבצע באמצעות TheWorker, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי הנהלת TheWorker כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי הנהלת TheWorker צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת TheWorker;
 • בכל מקרה שהנהלת TheWorker תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • הנהלת TheWorker תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית ב-TheWorker לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת TheWorker, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • הנהלת TheWorker רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת TheWorker וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;
 • אם הנהלת TheWorker תארגן את פעילותה או את פעילות TheWorker במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות TheWorker עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במחשבי הנהלת TheWorker ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies

TheWorker רשאית להשתמש ב'עוגיות'(Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש ב-TheWorker, לאימות פרטים, כדי להתאים את TheWorker להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי TheWorker. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית ב-TheWorker, מהיכן הגעת אל TheWorker, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים ב-TheWorker המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע ב-Cookies מוצפן, והנהלת TheWorker נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי TheWorker יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.


אם אינך רוצה לקבלCookies , תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות ב-TheWorker או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שTheWorker יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש ב-TheWorker במקום בטוח.


פרסומות של צדדים שלישיים

הנהלת TheWorker מתירה לחברות אחדות לפרסם ב-TheWorker ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות ב-TheWorker. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור ב-TheWorker מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת"(web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי TheWorker. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש ב-TheWorker. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של TheWorker. לחברות הללו אין גישה ל-Cookies של TheWorker ולהנהלת TheWorker אין גישה ל-Cookies שלהן. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום ב-TheWorker, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

 

אבטחת מידע

הנהלת TheWorker מיישמת ב-TheWorker מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת TheWorker, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת TheWorker לא מתחייבת שהשירותים ב-TheWorker יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.


שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת TheWorker רשאית לשנות מידי פעם את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן בשימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה ב-TheWorker. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.